สิทธิชัย แดงแก้ว

ชื่อเล่น :  สิทธิชัย แดงแก้ว

เกิดวันที่ : 6 ธันวาคม 2549

อายุ : 17

ศาสนา : พุทธ

สัญชาติ : ไทย

เชื่อชาติ : ไทย

โรงเรียนบ้านวาเล่ย์

ชั้นมัธยมศึกษาปี่1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3

โรงเรียน พบพระวิทยาคม

ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

กิจกรรมค่ายแบ่งปั๋น

.

เดือนสี่จี่ข้าวหลาม

นาฎศิลป์

กิจกรรมเปิดบ้าน

.

ผ่านเกณฑ์การวัดการอ่านการเขียน

โครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้ง

ผ่านการทดสอบวัดความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ช่องทางการติดต่อ