DRAWER

ลิ้นชัก

ลิ้นชักเก็บพอร์ทโฟลิโอ

นัทธี มกรเสน

สิทธิชัย แดงแก้ว

ชัยวุฒิ รักการไทย

เกี่ยวกับพวกเรา

ลิ้นชัก.ไทย เป็นเว็บไซต์รวบรวมผลงาน กิจกรรม และพอร์ทโฟลิโอของชาวค่าย แบ่งปั๋นเอาไว้ด้วยกัน 

เหตุผลที่เราตั้งชื่อเว็บ ว่าลิ้นชัก ก็คือ เราเปรียบเว็บไซต์เป็นเหมือนลิ้นชักเก็บเอกสารต่างๆ 

พอร์ทโฟลิโอ ชาวค่าย